View As:

Позы стоя

13 UtthitaHastaPadangushthasana

3.59K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

2.71K 0

15 Utkatasana

2.76K 0

15 Utkatasana

2.76K 0

16 Virabhadrasana

2.55K 0

16 Virabhadrasana

2.55K 0