View As:

Позы стоя

13 UtthitaHastaPadangushthasana

2.21K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

1.48K 0

15 Utkatasana

1.53K 0

15 Utkatasana

1.53K 0

16 Virabhadrasana

1.45K 0

16 Virabhadrasana

1.45K 0