View As:

Позы стоя

13 UtthitaHastaPadangushthasana

2.02K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

1.31K 0

15 Utkatasana

1.37K 0

15 Utkatasana

1.37K 0

16 Virabhadrasana

1.32K 0

16 Virabhadrasana

1.32K 0