View As:

Позы стоя

13 UtthitaHastaPadangushthasana

2.43K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

1.59K 0

15 Utkatasana

1.65K 0

15 Utkatasana

1.65K 0

16 Virabhadrasana

1.57K 0

16 Virabhadrasana

1.57K 0