View As:

Позы стоя

13 UtthitaHastaPadangushthasana

2.27K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

1.50K 0

15 Utkatasana

1.57K 0

15 Utkatasana

1.57K 0

16 Virabhadrasana

1.48K 0

16 Virabhadrasana

1.48K 0