View As:

Позы стоя

13 UtthitaHastaPadangushthasana

2.13K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

1.44K 0

15 Utkatasana

1.50K 0

15 Utkatasana

1.50K 0

16 Virabhadrasana

1.43K 0

16 Virabhadrasana

1.43K 0