View As:

Позы стоя

13 UtthitaHastaPadangushthasana

1.88K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

1.18K 0

15 Utkatasana

1.21K 0

15 Utkatasana

1.21K 0

16 Virabhadrasana

1.19K 0

16 Virabhadrasana

1.19K 0