View As:

Позы стоя

13 UtthitaHastaPadangushthasana

2.35K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

1.56K 0

15 Utkatasana

1.62K 0

15 Utkatasana

1.62K 0

16 Virabhadrasana

1.53K 0

16 Virabhadrasana

1.53K 0