View As:

Позы стоя

13 UtthitaHastaPadangushthasana

2.78K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

1.82K 0

15 Utkatasana

1.92K 0

15 Utkatasana

1.92K 0

16 Virabhadrasana

1.79K 0

16 Virabhadrasana

1.79K 0