View As:

Позы стоя

13 UtthitaHastaPadangushthasana

3.48K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

2.58K 0

15 Utkatasana

2.64K 0

15 Utkatasana

2.64K 0

16 Virabhadrasana

2.45K 0

16 Virabhadrasana

2.45K 0