View As:

Позы стоя

13 UtthitaHastaPadangushthasana

2.09K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

1.41K 0

15 Utkatasana

1.46K 0

15 Utkatasana

1.46K 0

16 Virabhadrasana

1.39K 0

16 Virabhadrasana

1.39K 0