View As:

Позы стоя

13 UtthitaHastaPadangushthasana

2.65K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

1.73K 0

15 Utkatasana

1.82K 0

15 Utkatasana

1.82K 0

16 Virabhadrasana

1.70K 0

16 Virabhadrasana

1.70K 0