View As:

Позы стоя

13 UtthitaHastaPadangushthasana

2.97K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

2.05K 0

15 Utkatasana

2.12K 0

15 Utkatasana

2.12K 0

16 Virabhadrasana

1.98K 0

16 Virabhadrasana

1.98K 0