View As:

Позы стоя

13 UtthitaHastaPadangushthasana

1.92K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

1.22K 0

15 Utkatasana

1.25K 0

15 Utkatasana

1.25K 0

16 Virabhadrasana

1.23K 0

16 Virabhadrasana

1.23K 0