View As:

Позы стоя

13 UtthitaHastaPadangushthasana

2.58K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

1.68K 0

15 Utkatasana

1.76K 0

15 Utkatasana

1.76K 0

16 Virabhadrasana

1.65K 0

16 Virabhadrasana

1.65K 0