View As:

Позы стоя

13 UtthitaHastaPadangushthasana

2.87K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

1.92K 0

15 Utkatasana

2.01K 0

15 Utkatasana

2.01K 0

16 Virabhadrasana

1.87K 0

16 Virabhadrasana

1.87K 0