View As:

Позы стоя

13 UtthitaHastaPadangushthasana

2.07K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

1.38K 0

15 Utkatasana

1.44K 0

15 Utkatasana

1.44K 0

16 Virabhadrasana

1.36K 0

16 Virabhadrasana

1.36K 0