View As:

Позы стоя

13 UtthitaHastaPadangushthasana

2.48K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

1.63K 0

15 Utkatasana

1.69K 0

15 Utkatasana

1.69K 0

16 Virabhadrasana

1.60K 0

16 Virabhadrasana

1.60K 0