View As:

Позы стоя

13 UtthitaHastaPadangushthasana

1.96K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

1.25K 0

15 Utkatasana

1.29K 0

15 Utkatasana

1.29K 0

16 Virabhadrasana

1.26K 0

16 Virabhadrasana

1.26K 0