View As:

Позы сидя

17 Paschimotanasana

3.26K 0

17 Paschimotanasana

3.26K 0

18 Purvotanasana

4.32K 0

18 Purvotanasana

4.32K 0

19 ArdhaBadhaPadmoPaschimotanasana

3.94K 0

20 TiryangMukhaEkaPadaPaschimotanasana

3.16K 0

21 JanuShirshasana A

3.44K 0

22 JanuShirshasana B

5.30K 0

22 JanuShirshasana B

5.30K 0

23 JanuShirshasana C

4.03K 0

23 JanuShirshasana C

4.03K 0

24 Marichiasana A

3.19K 0

24 Marichiasana A

3.19K 0

25 Marichiasana B

3.04K 0

25 Marichiasana B

3.04K 0

26 Marichiasana C

3.32K 0

26 Marichiasana C

3.32K 0

27 Marichiasana D

3.87K 0

27 Marichiasana D

3.87K 0

28 Navasana

3.25K 0

28 Navasana

3.25K 0

29 BhujaPidasana

3.35K 0

29 BhujaPidasana

3.35K 0

30 Kurmasana

4.42K 0

30 Kurmasana

4.42K 0

31 Garbha & Kukkutasana

3.68K 0

33 BadhaConasana

3.31K 0

33 BadhaConasana

3.31K 0

34 UpavishtaConasana

3.96K 0

35 SuptaConasana

3.39K 0

35 SuptaConasana

3.39K 0

36 SuptaPadangushtasana

3.23K 0

37 UbhyaPadangushtasana

2.98K 0

38 UrdhvaMukhaPaschimotanasana

2.97K 0

39 SetuBandhasana

3.03K 0

39 SetuBandhasana

3.03K 0