View As:
02 Дыхание и замки

7.91K 0

03 Surya A

4.93K 0

03 Surya A

4.93K 0

04 Surya B

1.80K 0

04 Surya B

1.80K 0

05 Padangushtasana

1.74K 0

05 Padangushtasana

1.74K 0

06 Padahastasana

1.22K 0

06 Padahastasana

1.22K 0

07 Triconasana A

1.17K 0

07 Triconasana A

1.17K 0

08 Triconasana B

1.00K 0

08 Triconasana B

1.00K 0

09 ParshvaConasana A

926 0

10 ParshvaConasana B

882 0

11 PrasaritaPadotanasana

3.98K 0

12 Parshvotanasana

911 0

13 UtthitaHastaPadangushthasana

1.40K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

833 0

15 Utkatasana

834 0

15 Utkatasana

834 0

16 Virabhadrasana

818 0

17 Paschimotanasana

778 0

18 Purvotanasana

734 0

19 ArdhaBadhaPadmoPaschimotanasana

802 0

20 TiryangMukhaEkaPadaPaschimotanasana

717 0

21 JanuShirshasana A

1.00K 0

22 JanuShirshasana B

1.29K 0

23 JanuShirshasana C

786 0

24 Marichiasana A

735 0

25 Marichiasana B

738 0

26 Marichiasana C

686 0

27 Marichiasana D

724 0

28 Navasana

777 0

28 Navasana

777 0

29 BhujaPidasana

846 0

30 Kurmasana

1.38K 0

30 Kurmasana

1.38K 0

31 Garbha & Kukkutasana

981 0

33 BadhaConasana

817 0

34 UpavishtaConasana

1.50K 0

35 SuptaConasana

855 0

36 SuptaPadangushtasana

741 0

37 UbhyaPadangushtasana

675 0

38 UrdhvaMukhaPaschimotanasana

678 0

39 SetuBandhasana

705 0

40 UrdhvaDhanurasana

838 0

41 Ending Poses

843 0

41 Ending Poses

843 0

42 Shirshasana

863 0

42 Shirshasana

863 0

43 YogaMudra

736 0

43 YogaMudra

736 0

44 Padmasana

679 0

44 Padmasana

679 0

45 Tolasana

639 0

45 Tolasana

639 0

46 Jump

802 0

46 Jump

802 0

47 Jump back training

810 0

48 Jump forward training

949 0

49 Chacrasana

948 0

49 Chacrasana

948 0