View As:
02 Дыхание и замки

8.44K 0

03 Surya A

5.96K 0

03 Surya A

5.96K 0

04 Surya B

2.01K 0

04 Surya B

2.01K 0

05 Padangushtasana

1.99K 0

05 Padangushtasana

1.99K 0

06 Padahastasana

1.42K 0

06 Padahastasana

1.42K 0

07 Triconasana A

1.38K 0

07 Triconasana A

1.38K 0

08 Triconasana B

1.19K 0

08 Triconasana B

1.19K 0

09 ParshvaConasana A

1.10K 0

10 ParshvaConasana B

1.07K 0

11 PrasaritaPadotanasana

4.31K 0

12 Parshvotanasana

1.10K 0

12 Parshvotanasana

1.10K 0

13 UtthitaHastaPadangushthasana

1.64K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

989 0

15 Utkatasana

1.01K 0

15 Utkatasana

1.01K 0

16 Virabhadrasana

995 0

17 Paschimotanasana

938 0

18 Purvotanasana

887 0

19 ArdhaBadhaPadmoPaschimotanasana

959 0

20 TiryangMukhaEkaPadaPaschimotanasana

889 0

21 JanuShirshasana A

1.16K 0

22 JanuShirshasana B

1.46K 0

23 JanuShirshasana C

942 0

24 Marichiasana A

888 0

25 Marichiasana B

903 0

26 Marichiasana C

838 0

27 Marichiasana D

896 0

28 Navasana

944 0

28 Navasana

944 0

29 BhujaPidasana

1.07K 0

29 BhujaPidasana

1.07K 0

30 Kurmasana

1.58K 0

30 Kurmasana

1.58K 0

31 Garbha & Kukkutasana

1.18K 0

33 BadhaConasana

968 0

34 UpavishtaConasana

1.67K 0

35 SuptaConasana

1.01K 0

35 SuptaConasana

1.01K 0

36 SuptaPadangushtasana

899 0

37 UbhyaPadangushtasana

851 0

38 UrdhvaMukhaPaschimotanasana

838 0

39 SetuBandhasana

849 0

40 UrdhvaDhanurasana

995 0

41 Ending Poses

988 0

41 Ending Poses

988 0

42 Shirshasana

1.02K 0

42 Shirshasana

1.02K 0

43 YogaMudra

870 0

43 YogaMudra

870 0

44 Padmasana

831 0

44 Padmasana

831 0

45 Tolasana

790 0

45 Tolasana

790 0

46 Jump

956 0

46 Jump

956 0

47 Jump back training

987 0

48 Jump forward training

1.13K 0

49 Chacrasana

1.11K 0

49 Chacrasana

1.11K 0