View As:
02 Дыхание и замки

7.85K 0

03 Surya A

4.85K 0

03 Surya A

4.85K 0

04 Surya B

1.76K 0

04 Surya B

1.76K 0

05 Padangushtasana

1.67K 0

05 Padangushtasana

1.67K 0

06 Padahastasana

1.17K 0

06 Padahastasana

1.17K 0

07 Triconasana A

1.13K 0

07 Triconasana A

1.13K 0

08 Triconasana B

954 0

09 ParshvaConasana A

878 0

10 ParshvaConasana B

846 0

11 PrasaritaPadotanasana

3.85K 0

12 Parshvotanasana

844 0

13 UtthitaHastaPadangushthasana

1.31K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

794 0

15 Utkatasana

785 0

15 Utkatasana

785 0

16 Virabhadrasana

776 0

17 Paschimotanasana

742 0

18 Purvotanasana

703 0

19 ArdhaBadhaPadmoPaschimotanasana

772 0

20 TiryangMukhaEkaPadaPaschimotanasana

683 0

21 JanuShirshasana A

974 0

22 JanuShirshasana B

1.25K 0

23 JanuShirshasana C

755 0

24 Marichiasana A

707 0

25 Marichiasana B

696 0

26 Marichiasana C

653 0

27 Marichiasana D

692 0

28 Navasana

744 0

28 Navasana

744 0

29 BhujaPidasana

810 0

30 Kurmasana

1.35K 0

30 Kurmasana

1.35K 0

31 Garbha & Kukkutasana

947 0

33 BadhaConasana

790 0

34 UpavishtaConasana

1.44K 0

35 SuptaConasana

831 0

36 SuptaPadangushtasana

713 0

37 UbhyaPadangushtasana

642 0

38 UrdhvaMukhaPaschimotanasana

651 0

39 SetuBandhasana

680 0

40 UrdhvaDhanurasana

807 0

41 Ending Poses

818 0

41 Ending Poses

818 0

42 Shirshasana

829 0

42 Shirshasana

829 0

43 YogaMudra

716 0

43 YogaMudra

716 0

44 Padmasana

640 0

44 Padmasana

640 0

45 Tolasana

611 0

45 Tolasana

611 0

46 Jump

778 0

46 Jump

778 0

47 Jump back training

769 0

48 Jump forward training

912 0

49 Chacrasana

921 0

49 Chacrasana

921 0