View As:
02 Дыхание и замки

8.06K 0

03 Surya A

5.17K 0

03 Surya A

5.17K 0

04 Surya B

1.87K 0

04 Surya B

1.87K 0

05 Padangushtasana

1.82K 0

05 Padangushtasana

1.82K 0

06 Padahastasana

1.28K 0

06 Padahastasana

1.28K 0

07 Triconasana A

1.24K 0

07 Triconasana A

1.24K 0

08 Triconasana B

1.07K 0

08 Triconasana B

1.07K 0

09 ParshvaConasana A

992 0

10 ParshvaConasana B

953 0

11 PrasaritaPadotanasana

4.10K 0

12 Parshvotanasana

983 0

13 UtthitaHastaPadangushthasana

1.48K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

885 0

15 Utkatasana

894 0

15 Utkatasana

894 0

16 Virabhadrasana

871 0

17 Paschimotanasana

834 0

18 Purvotanasana

790 0

19 ArdhaBadhaPadmoPaschimotanasana

854 0

20 TiryangMukhaEkaPadaPaschimotanasana

784 0

21 JanuShirshasana A

1.06K 0

22 JanuShirshasana B

1.35K 0

23 JanuShirshasana C

848 0

24 Marichiasana A

784 0

25 Marichiasana B

802 0

26 Marichiasana C

730 0

27 Marichiasana D

774 0

28 Navasana

834 0

28 Navasana

834 0

29 BhujaPidasana

920 0

30 Kurmasana

1.44K 0

30 Kurmasana

1.44K 0

31 Garbha & Kukkutasana

1.04K 0

33 BadhaConasana

866 0

34 UpavishtaConasana

1.55K 0

35 SuptaConasana

899 0

36 SuptaPadangushtasana

790 0

37 UbhyaPadangushtasana

734 0

38 UrdhvaMukhaPaschimotanasana

736 0

39 SetuBandhasana

755 0

40 UrdhvaDhanurasana

891 0

41 Ending Poses

887 0

41 Ending Poses

887 0

42 Shirshasana

917 0

42 Shirshasana

917 0

43 YogaMudra

780 0

43 YogaMudra

780 0

44 Padmasana

742 0

44 Padmasana

742 0

45 Tolasana

686 0

45 Tolasana

686 0

46 Jump

852 0

46 Jump

852 0

47 Jump back training

871 0

48 Jump forward training

999 0

49 Chacrasana

999 0

49 Chacrasana

999 0