View As:
02 Дыхание и замки

7.99K 0

03 Surya A

4.99K 0

03 Surya A

4.99K 0

04 Surya B

1.83K 0

04 Surya B

1.83K 0

05 Padangushtasana

1.78K 0

05 Padangushtasana

1.78K 0

06 Padahastasana

1.24K 0

06 Padahastasana

1.24K 0

07 Triconasana A

1.20K 0

07 Triconasana A

1.20K 0

08 Triconasana B

1.03K 0

08 Triconasana B

1.03K 0

09 ParshvaConasana A

955 0

10 ParshvaConasana B

920 0

11 PrasaritaPadotanasana

4.05K 0

12 Parshvotanasana

945 0

13 UtthitaHastaPadangushthasana

1.44K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

858 0

15 Utkatasana

857 0

15 Utkatasana

857 0

16 Virabhadrasana

847 0

17 Paschimotanasana

807 0

18 Purvotanasana

763 0

19 ArdhaBadhaPadmoPaschimotanasana

827 0

20 TiryangMukhaEkaPadaPaschimotanasana

751 0

21 JanuShirshasana A

1.03K 0

22 JanuShirshasana B

1.32K 0

23 JanuShirshasana C

820 0

24 Marichiasana A

757 0

25 Marichiasana B

767 0

26 Marichiasana C

708 0

27 Marichiasana D

747 0

28 Navasana

808 0

28 Navasana

808 0

29 BhujaPidasana

882 0

30 Kurmasana

1.41K 0

30 Kurmasana

1.41K 0

31 Garbha & Kukkutasana

1.01K 0

33 BadhaConasana

841 0

34 UpavishtaConasana

1.53K 0

35 SuptaConasana

876 0

36 SuptaPadangushtasana

767 0

37 UbhyaPadangushtasana

709 0

38 UrdhvaMukhaPaschimotanasana

710 0

39 SetuBandhasana

732 0

40 UrdhvaDhanurasana

866 0

41 Ending Poses

866 0

41 Ending Poses

866 0

42 Shirshasana

886 0

42 Shirshasana

886 0

43 YogaMudra

759 0

43 YogaMudra

759 0

44 Padmasana

716 0

44 Padmasana

716 0

45 Tolasana

660 0

45 Tolasana

660 0

46 Jump

822 0

46 Jump

822 0

47 Jump back training

837 0

48 Jump forward training

975 0

49 Chacrasana

972 0

49 Chacrasana

972 0