View As:
02 Дыхание и замки

7.69K 0

03 Surya A

4.72K 0

03 Surya A

4.72K 0

04 Surya B

1.69K 0

04 Surya B

1.69K 0

05 Padangushtasana

1.59K 0

05 Padangushtasana

1.59K 0

06 Padahastasana

1.11K 0

06 Padahastasana

1.11K 0

07 Triconasana A

1.09K 0

07 Triconasana A

1.09K 0

08 Triconasana B

899 0

09 ParshvaConasana A

817 0

10 ParshvaConasana B

797 0

11 PrasaritaPadotanasana

3.71K 0

12 Parshvotanasana

777 0

13 UtthitaHastaPadangushthasana

1.01K 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

753 0

15 Utkatasana

738 0

15 Utkatasana

738 0

16 Virabhadrasana

729 0

17 Paschimotanasana

701 0

18 Purvotanasana

660 0

19 ArdhaBadhaPadmoPaschimotanasana

728 0

20 TiryangMukhaEkaPadaPaschimotanasana

644 0

21 JanuShirshasana A

928 0

22 JanuShirshasana B

1.19K 0

23 JanuShirshasana C

710 0

24 Marichiasana A

671 0

25 Marichiasana B

655 0

26 Marichiasana C

612 0

27 Marichiasana D

644 0

28 Navasana

693 0

28 Navasana

693 0

29 BhujaPidasana

759 0

30 Kurmasana

1.31K 0

30 Kurmasana

1.31K 0

31 Garbha & Kukkutasana

895 0

33 BadhaConasana

735 0

34 UpavishtaConasana

1.27K 0

35 SuptaConasana

792 0

36 SuptaPadangushtasana

674 0

37 UbhyaPadangushtasana

600 0

38 UrdhvaMukhaPaschimotanasana

615 0

39 SetuBandhasana

638 0

40 UrdhvaDhanurasana

760 0

41 Ending Poses

777 0

41 Ending Poses

777 0

42 Shirshasana

768 0

42 Shirshasana

768 0

43 YogaMudra

679 0

43 YogaMudra

679 0

44 Padmasana

596 0

44 Padmasana

596 0

45 Tolasana

578 0

45 Tolasana

578 0

46 Jump

728 0

46 Jump

728 0

47 Jump back training

713 0

48 Jump forward training

857 0

49 Chacrasana

877 0

49 Chacrasana

877 0