View As:
02 Дыхание и замки

7.58K 0

03 Surya A

4.63K 0

03 Surya A

4.63K 0

04 Surya B

1.65K 0

04 Surya B

1.65K 0

05 Padangushtasana

1.53K 0

05 Padangushtasana

1.53K 0

06 Padahastasana

1.06K 0

06 Padahastasana

1.06K 0

07 Triconasana A

1.05K 0

07 Triconasana A

1.05K 0

08 Triconasana B

873 0

09 ParshvaConasana A

783 0

10 ParshvaConasana B

760 0

11 PrasaritaPadotanasana

3.57K 0

12 Parshvotanasana

738 0

13 UtthitaHastaPadangushthasana

967 0

14 ArdhaBadhaPadmotanasana

720 0

15 Utkatasana

699 0

15 Utkatasana

699 0

16 Virabhadrasana

697 0

17 Paschimotanasana

662 0

18 Purvotanasana

626 0

19 ArdhaBadhaPadmoPaschimotanasana

698 0

20 TiryangMukhaEkaPadaPaschimotanasana

615 0

21 JanuShirshasana A

891 0

22 JanuShirshasana B

1.16K 0

23 JanuShirshasana C

677 0

24 Marichiasana A

652 0

25 Marichiasana B

623 0

26 Marichiasana C

586 0

27 Marichiasana D

614 0

28 Navasana

652 0

28 Navasana

652 0

29 BhujaPidasana

720 0

30 Kurmasana

1.28K 0

30 Kurmasana

1.28K 0

31 Garbha & Kukkutasana

863 0

33 BadhaConasana

708 0

34 UpavishtaConasana

1.24K 0

35 SuptaConasana

760 0

36 SuptaPadangushtasana

642 0

37 UbhyaPadangushtasana

572 0

38 UrdhvaMukhaPaschimotanasana

577 0

39 SetuBandhasana

602 0

40 UrdhvaDhanurasana

729 0

41 Ending Poses

720 0

41 Ending Poses

720 0

42 Shirshasana

734 0

42 Shirshasana

734 0

43 YogaMudra

654 0

43 YogaMudra

654 0

44 Padmasana

566 0

44 Padmasana

566 0

45 Tolasana

554 0

45 Tolasana

554 0

46 Jump

699 0

46 Jump

699 0

47 Jump back training

678 0

48 Jump forward training

820 0

49 Chacrasana

843 0

49 Chacrasana

843 0